To see all previous KIHON FC TATTOOs ...scroll down!!
Matt Parent
Sensei Dan Kennette
Sensei Cliff Poulton
Sensei Mike Carter
Sensei Tony Quinlan
Sensei Rob Haglund
Jeff  "J.J." James
Sensei Norm Rivard
Tom Morency
Sensei Marc Ethier
Wayne "The Duke" Rakowska
Sensei Jason Holmes
Mike Snyder
519-817-4777
Sensei Tony Quinlan
5119-817-4777

© 2023 by PERSONAL TRAINER. Proudly created with Wix.com