Sensei Marc Ethier

Sensei Rob Rivard

Sensei Jason Holmes

BLACKBELTS of the THIRD Degree!!!!

Sensei Andrew Hedges

Sensei Tony Quinlan

Sensei Cliff Poulton

519-817-4777

© 2023 by PERSONAL TRAINER. Proudly created with Wix.com